Loading...

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

1.1   BESTELLER BVBA, handelend onder de benaming ETENONLINE (hierna genoemd ETENONLINE ) met maatschappelijke zetel te 3550 Heusden-Zolder, G. Gezellelaan 122 bus 1, is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0683.531.086. ETENONLINE is bereikbaar via haar website: https://www.menute.be.

1.2   Enkel deze voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen ETENONLINE en de Besteller, die bij zijn Bestelling erkent deze te aanvaarden. Indien er uitdrukkelijk schriftelijk de voorkeur gegeven wordt aan een afwijking van deze voorwaarden of aan een bijzondere overeenkomst, blijven deze voorwaarden minstens op aanvullende wijze gelden.

1.3   Deze voorwaarden zijn enkel van toepassing op de Diensten. ETENONLINE is niet verantwoordelijk voor het Aanbod van de Restaurants. Op het Aanbod zijn de algemene voorwaarden van het Restaurant van toepassing.

Artikel 2 – Definities

2.1   In deze Algemene Voorwaarden betekent:

  • Aanbod: de producten en diensten van het Restaurant die de Besteller via de Omgeving bij het Restaurant kan bestellen;
  • Bestelling: de bestelling door een Besteller bij het Restaurant in het kader van een overeenkomst;
  • Besteller: een natuurlijke of rechtspersoon die via de Omgeving van ETENONLINE een bestelling plaatst bij een restaurant;
  • Diensten: de diensten die door ETENONLINE worden aangeboden aan de Besteller, onder andere bestaande uit het publiceren van het Aanbod, het totstandkomen van de Overeenkomst en het overmaken van de Bestellingen aan de Restaurants;
  • Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Besteller en het Restaurant voor wat betreft de bestelling, bezorging en/of het afhalen van maaltijden, dranken en aanverwante producten;
  • Omgeving: de websites, apps en andere kanalen van ETENONLINE en aan haar partners, waarop de diensten toegankelijk worden gemaakt;
  • Restaurant: het bedrijf dat de door de besteller bestelde maaltijden, dranken en aanverwante producten bereidt en beroep doet op ETENONLINE voor wat betreft de totstandkoming van de overeenkomst en de diensten, de betaling ervan en de Financiële Diensten gebruikt;

Artikel 3 - Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1   De Overeenkomst komt tot stand wanneer de Besteller via de Omgeving van ETENONLINE een bestelling plaatst en daarbij het aanbod van het Restaurant heeft aanvaard. Het Restaurant is verantwoordelijk voor de nakoming van de Overeenkomst. ETENONLINE is geen partij bij de Overeenkomst. Het Restaurant machtigt ETENONLINE om namens haar Overeenkomsten te sluiten. ETENONLINE handelt bij het sluiten van deze Overeenkomsten in naam van het Restaurant.  

3.2   Bestellingen zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door ETENONLINE zijn bevestigd.

3.2   De Overeenkomst kan slechts door het Restaurant worden uitgevoerd, indien het Restaurant beschikt over de correcte en volledige contactgegevens van de Besteller. De Besteller dient deze in te vullen tijdens de Bestelling en het dient onjuistheden of onvolledigheden onverwijld aan ETENONLINE en het Restaurant te melden.

3.3   ETENONLINE publiceert het Aanbod van de Restaurants op haar Omgeving, overeenkomstig de informatie die de Restaurants hebben aangeleverd. ETENONLINE is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor de inhoud van het Aanbod en van de informatie van de Restaurants op de Omgeving.

3.4   ETENONLINE publiceert op haar Omgeving de informatie van het Restaurant die noodzakelijk is in het kader van de Bestelling op een wijze waarop de informatie voor de Besteller duidelijk leesbaar en begrijpbaar is.  

3.5   ETENONLINE beschouwt als Besteller elke natuurlijke of rechtspersoon die de Bestelling via de Omgeving heeft geplaatst, tenzij er uitdrukkelijk werd meegedeeld dat men in opdracht handelt van een derde en op voorwaarde dat de naam, het adres en het ondernemingsnummer van deze derde op datzelfde moment wordt meegedeeld aan ETENONLINE. Degene die een Bestelling plaatste voor een rechtspersoon, verbindt zich solidair met de rechtspersoon in wiens naam hij handelt.

Artikel 4 – Uitvoering – Levering

4.1   ETENONLINE besteedt de vereiste zorg aan de uitvoering van de aan haar toevertrouwde opdrachten en zal de bestellingen die via haar Omgeving worden geplaatst onverwijld doorgeven aan het Restaurant. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding geven tot boete of schadevergoeding, beëindiging van de Diensten of weigering om de bestelling in ontvangst te nemen.

4.2   De Besteller dient na het plaatsen van de Bestelling telefonisch en per e-mail bereikbaar te zijn voor het Restaurant en ETENONLINE voor wat betreft de status van de Bestelling en dit via de door de Besteller aangeleverde contactinformatie.

4.3   Indien de Besteller opteert voor de levering van de Bestelling, dient de Besteller aanwezig te zijn op het adres dat de Besteller heeft aangeleverd op het moment dat hij de Bestelling plaatste.

4.4   Indien de Besteller opteert voor het afhalen van de Bestelling, dient hij op het gekozen tijdstip aanwezig te zijn op afhaallocatie die door het Restaurant werd doorgegeven op het moment van de bevestiging van de Bestelling.

4.5   ETENONLINE is niet verantwoordelijk voor de juistheid en de volledigheid van de door de Besteller geplaatste bestellingen.

Artikel 5 – Betaling

5.1   Op het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen, ontstaat er een betalingsverplichting van de Besteller opzichtens het Restaurant. De Besteller kan haar betalingsverplichting voldoen door middel van een online betaling via de Omgeving, dan wel door een betaling aan het Restaurant op het moment van de levering of de afhaling.

5.2   Behoudens hetgeen bepaald is in artikel 6.4, is het gedeeltelijk terugboeken van een online betaling slechts mogelijk, indien de Bestelling niet (volledig) geleverd kan worden. De terugboeking wordt uitgevoerd op dezelfde rekening, als deze waarvan de betaling werd uitgevoerd.

5.3   Het Restaurant heeft ETENONLINE gemachtigd om in naam van het Restaurant de online betaling van de Besteller in ontvangst te nemen.

Artikel 6 – Ontbinding van de Overeenkomst en annulering van de Bestelling  

6.1   De Besteller kan de Bestelling niet annuleren bij ETENONLINE. De Besteller kan de Bestelling slechts annuleren indien het Restaurant uitdrukkelijk aangeeft dat de annulering van de Bestelling door de Besteller mogelijk is.

6.2   Het Restaurant is gerechtigd de bestelling te annuleren in geval van overmacht, indien het Aanbod niet beschikbaar is of indien de contactgegevens die door de Besteller zijn doorgegeven niet correct of onbereikbaar blijken te zijn.

6.3   Indien de Besteller een Bestelling plaatst die vals is en waarbij hij niet tot betaling overgaat en/of de levering niet in ontvangst neemt of afhaalt of op enige andere wijze zijn verbintenissen niet nakomt, behoudt ETENONLINE zich het recht voor om toekomstige Bestellingen van deze Besteller te weigeren.

6.4   ETENONLINE behoudt zich het recht voor om namens het Restaurant Bestellingen te weigeren en Overeenkomsten te annuleren, indien er twijfel bestaat over de juistheid van de Bestelling. Indien ETENONLINE een Bestelling annuleert die reeds betaald is, dan zal ETENONLINE dat bedrag overmaken op de rekening waarvan de betaling werd uitgevoerd. Indien de Besteller valse of frauduleuze Bestellingen plaatst, behoudt ETENONLINE zich het recht voor om hiervan aangifte te doen bij de politie of het parket.

Artikel 7 – Beoordelingen

7.1   ETENONLINE biedt aan de Besteller de mogelijkheid om de Overeenkomst met het Restaurant te beoordelen.

ETENONLINE behoudt zich het recht voor om de beoordelingen op de Omgeving te publiceren en van de Omgeving te verwijderen, zonder dat zij hierover voorafgaand overleg dient te plegen met het Restaurant.

7.2   ETENONLINE is niet aansprakelijk voor de inhoud van de beoordelingen en de daaruit voortvloeiende gevolgen.

Artikel 8 – Overmacht

8.1   Indien ETENONLINE de bestelling niet kan uitvoeren wegens overmacht, waaronder begrepen wordt ongevallen, ziekte, brand, oorlog, stakingen, lock-outs, opstanden, vertragingen bij leveranciers, gebrek aan vervoermateriaal, enz., heeft ETENONLINE het recht aan de Diensten een einde te stellen zonder enige verdere schadeloosstelling aan de klant.

Artikel 9 – Klachten en aansprakelijkheid

9.1   Klachten van de Besteller over het Aanbod, de Bestelling of de uitvoering van de Overeenkomst, dienen te worden gericht aan het Restaurant via de in artikel 1 van deze algemene voorwaarden bepaalde contactgegevens. ETENONLINE kan slechts een bemiddelende rol op zich nemen in het kader van de klachtenbehandeling. ETENONLINE in niet verantwoordelijk voor de afwikkeling van klachten van Bestellers over de nakoming van de Overeenkomsten.

9.2   Indien de Besteller klachten heeft over de Diensten, dan dienen deze klachten op straffe van verval, schriftelijk te worden gemeld aan ETENONLINE door middel van een aangetekend schrijven.

9.3   ETENONLINE is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor de inhoud van het Aanbod en van de informatie van de Restaurants op de Omgeving.

9.4   ETENONLINE is niet aansprakelijk voor de bereikbaarheid van de Omgeving.

9.5   ETENONLINE is niet aansprakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst door het Restaurant.

9.6   ETENONLINE is enkel aansprakelijk voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een aan haar toerekenbare tekortkoming. ETENONLINE kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, schade door vertraging en gederfde winst. De aansprakelijkheid van ETENONLINE is in elk geval beperkt tot het bedrag ter hoogte van de factuurwaarde excl. BTW voor de betreffende opdracht

Artikel 10 – Intellectuele eigendom

10.1 De voor of na de totstandkoming van de Overeenkomst aan de Besteller ter hand gestelde documenten zijn auteursrechtelijk beschermd en blijven eigendom van ETENONLINE. Zij mogen zonder toestemming van deze laatste niet door de Besteller worden gebruikt, gekopieerd of vermenigvuldigd.

Artikel 11 – Varia en geschillenregeling

11.1 Deze algemene voorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door ETENONLINE van alle andere haar toekomende wettelijke of contractuele rechten.

11.2 Het is het restaurant verboden zijn rechten en verplichtingen onder de met ETENONLINE afgesloten Overeenkomst over te dragen zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van ETENONLINE. Elke ongeoorloofde overdracht zal van rechtswege nietig zijn.

11.3 Een eventueel in gebreke blijven van ETENONLINE om de uitvoering te eisen van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepaling kunnen impliceren.

11.4 De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen.

11.5 In de relatie tussen ETENONLINE en de Besteller is enkel het Belgische recht van toepassing. Elk geschil kan door ETENONLINE worden voorgelegd aan de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Hasselt onverminderd het recht voor ETENONLINE om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de klant.